LogoAT-NL
LogoAT-NL-Mob

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van de firma ALBERT TAHON BV

1 Aanvaarding van de voorwaarden.

1.1 Door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt de koper de algemene en bijzondere voorwaarden van Albert Tahon, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen en die voorrang hebben op alle andere contractuele bepalingen met inbegrip van de algemene voorwaarden van de koper.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

1.3 Iedere bijzondere verkoopsvoorwaarde is slechts geldig voor de verkoop waarop zij van toepassing is en kan in geen geval de toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden van ALBERT TAHON uitsluiten, behalve wat betreft de algemene verkoopsvoorwaarde(n) waarvan ze afwijkt en voor zover ondertekend voor akkoord door Albert Tahon.

2 Totstandkoming van de overeenkomst – annulering.

2.1 Alle offertes van Albert Tahon zijn 30 dagen geldig. De offertes zijn vrijblijvend.

2.2 Een offerte of bestelling is slechts bindend voor ALBERT TAHON mits deze ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt. Op dat moment komt de overeenkomst tot stand.

2.3 Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de koper en zijn volledig betaalbaar.

3 Leveringen en eigendomsvoorbehoud.

3.1 De leveringstermijnen worden, tenzij anders overeengekomen, enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding en/of verbreking van de overeenkomst.

3.2 De goederen worden aan de klant geleverd op de exploitatiezetel van ALBERT TAHON. Bijgevolg worden de goederen vervoerd op kosten, risico en gevaar van de koper.

3.3 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijven de matrijzen en gereedschappen die door Albert Tahon ontworpen werden onvoorwaardelijk eigendom van Albert Tahon, zelfs indien de prijs ervan in rekening werd gebracht. Zo deze matrijzen en gereedschappen gedurende vijf jaar niet meer werden gebruikt, behoudt Albert Tahon zich het recht voor deze te vernietigen zonder voorafgaandelijke mededeling.

3.4 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijven de geleverde producten eigendom van Albert Tahon tot volledige betaling van de prijs in hoofdsom, kosten, interesten. Albert Tahon behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval de levering uit te stellen tot algehele betaling. Bij beschadiging, ontvreemding of verlies op werven en/of werkplaatsen van gereedschappen of materialen valt de verantwoordelijkheid en de schade volledig ten laste van de klant.

4 Aanvaarding – klachten.

4.1 Klachten betreffende zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden, zijn enkel toelaatbaar mits de goederen nog niet in gebruik zijn genomen en moeten binnen de 2 dagen na levering worden gemeld, zo niet worden de geleverde producten geacht aanvaard te zijn.

4.2 Klachten betreffende verborgen gebreken moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval.

4.3 Klachten betreffende de inhoud van facturen moeten worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur.

4.4 Alle klachten moeten per aangetekende brief worden verstuurd aan de maatschappelijke zetel van ALBERT TAHON.

5 Waarborg en verantwoordelijkheid.

5.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, gebruikt Albert Tahon de kwaliteit rubber die volgens hem de beste is volgens de inlichtingen verschaft door de koper. Albert Tahon voert de bestelling uit met de gebruikelijke tolerantie wat betreft de “Shore-hardheid” van de rubber.

5.2 Wanneer ALBERT TAHON in de offerte voorbehoud formuleert omtrent de goede werking van het eindproduct, zijn het concept van het stuk en de keuze van het rubber het resultaat van een evaluatie. Als in dezelfde offerte is voorzien dat een praktijktest moet uitwijzen of het product zal voldoen, begrijpt de klant dat het concept van het eindproduct of de kwaliteit van de rubber mogelijks niet zal voldoen. In dit geval kan ALBERT TAHON op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het resultaat noch voor enige consequentie en is de prijs integraal verschuldigd. 

5.3 Alle stukken worden vervaardigd op risico van de koper die door de bestelling te plaatsen alle verantwoordelijkheid draagt voor namaak en andere inbreuken op rechten van derden. De inbeslagname van bestelde producten wegens schending van de rechten van derden brengt de onmiddellijke opeisbaarheid mee van de verkoop- of aannemingssom. De bedragen door Albert Tahon betaald als schadeloosstelling, proceskosten en als kosten en ereloon van raadslieden zijn integraal verhaalbaar op de besteller van de producten die de oorzaak van de veroordeling is.

5.4 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst of dwingende wettelijke bepalingen, is Albert Tahon slechts aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of bedrog.

5.5 In geval van defect product is de aansprakelijkheid van Albert Tahon uitdrukkelijk beperkt tot de herstelling of vervanging van de defecte producten.

De verantwoordelijkheid van ALBERT TAHON kan niet meer bedragen dan de prijs die door de koper werd betaald voor het defecte product.

5.6 In geen geval kan de contractuele of extracontractuele verantwoordelijkheid van ALBERT TAHON worden ingeroepen voor schade veroorzaakt aan personen of aan goederen, andere dan de geleverde producten. ALBERT TAHON sluit tot het maximum wettelijk toegelatene en met uitsluiting van iedere andersluidende clausule, zijn verantwoordelijkheid voor iedere indirecte schade uit veroorzaakt aan de klant, met inbegrip van winstderving of verlies aan omzet, verlies aan productie, gebruiksderving, enz…, of iedere betaling gedaan of verschuldigd aan een derde.

5.7 In geval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Albert Tahon in ieder geval beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitbetaald.

6 Bevrijdende omstandigheden.

6.1 Het ontstaan van bevrijdende omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid van elke partij.

6.2 Als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen, onder andere: arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals brand, inbeslagneming, embargo, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, enz… indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van partijen.

7 Betalingen.

7.1 Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na het einde van maand van de factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Albert Tahon, tenzij anders op de factuur staat vermeld.

7.2 Bij niet-betaling binnen de vervaltermijn zal de koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlsinteresten verschuldigd zijn aan 10% per jaar vanaf de vervaldatum tot de dag van algehele betaling; alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro, onverminderd het recht om de werkelijke schade te vorderen.

7.3 In geval van niet-naleving door de koper van een enkele vervaldag, en dit om welke reden ook, behoudt ALBERT TAHON zich het recht voor om de uitvoering van zijn prestaties, geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

8 Uitdrukkelijk ontbindend beding.

Indien blijkt dat de koper één van zijn verplichtingen onder huidige of andere overeenkomst met de verkoper niet nakomt of er risico bestaat dat deze verbintenissen niet door hem zullen nagekomen worden, zelfs wanneer deze verbintenis nog niet opeisbaar is geworden, zal de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, ontbonden zijn en dit ten laste van de koper met eenvoudige mededeling per aangetekend schrijven door de verkoper, en dit onverminderd zijn recht om schadeloosstelling te vorderen voor de geleden schade.

9 Bevoegdheid – toepasselijk recht.

9.1 Iedere betwisting valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

9.2 De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.