Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van de firma ALBERT TAHON BVBA
1 Aanvaarding.
1.1 De koper aanvaardt onze algemene en bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op alle andere contractuele bepalingen met inbegrip van de algemene voorwaarden van de koper.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
1.3 Iedere bijzondere verkoopsvoorwaarde is slechts geldig voor de verkoop waarop zij van toepassing is en kan in geen geval de toepassing van onze algemene verkoopsvoorwaarden uitsluiten, behalve wat betreft de bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden waarvan ze afwijkt en voor zover ondertekenend voor akkoord door de frima Albert Tahon BVBA.
2 Totstandkoming van de overeenkomst.
De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een opdracht, de verkoper schriftelijk heeft bevestigd de opdracht aan te nemen binnen de eventueel door de koper gestelde termijn.
3 Leveringen & prijzen.
3.1 De leveringstermijnen zijn, tenzij anders is overeengekomen, slechts een schatting. Een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
3.2 De prijzen zijn af fabriek. De kosten van vervoer, taksen en zo nodig de gewenste verzekering vallen ten laste van de besteller.
3.3 Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, blijven de vormen en outillages die door ons ontworpen werden onvoorwaardelijk onze eigendom, zelfs indien de prijs ervan in rekening werd gebracht. Zo deze vormen en outillages gedurende vijf jaar niet meer werden gebruikt, behoudt de firma Albert Tahon BVBA zich het recht voor deze te vernietigen zonder voorafgaandelijke mededeling.
3.4 Behoudens andersluidende overeenkomst behoudt de firma Albert Tahon BVBA de eigendom van zijn geleverde produkten totdat zij volledig betaald zijn.
4 Goedkeuring.
Bij gebrek aan een schriftelijke melding van een klacht per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de levering, worden de goederen als goedgekeurd beschouwd.
5 Waarborg & verantwoordelijkheid.
5.1 Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, gebruikt de verkoper de kwaliteit rubber die volgens hem normaal is volgens de inlichtingen verschaft door de klant. De firma voert de bestelling uit met de gebruikelijke tolerantie wat betreft de "Shorehardheid " van de rubber.
5.2 Alle stukken worden vervaardigd op risico van de besteller die door de bestelling te plaatsen alle verantwoordelijkheid draagt voor namaak en andere inbreuken op rechten van derden. De inbeslagname van bestelde produkten wegens schending van de rechten van derden brengt de onmiddellijke opeisbaarheid mee van de verkoop- of aannemingssom. De bedragen door ons betaald als schadeloosstelling, proceskosten en als kosten en ereloon van de door ons vrij gekozen raadslieden zijn integraal verhaalbaar op de besteller van de produkten die de oorzaak van de veroordeling is.
5.3 De waarborg en/of verantwoordelijkheid van de firma Albert Tahon BVBA in geval van klachten van welke aard ook, met inbegrip van nalatigheid omtrent verlies of schade, voortvloeiend uit of in verband met bijgaand contract, de uitvoering ervan of het verbreken ervan, de fabricatie, verkoop, levering, wederverkoop, herstelling of het gebruik van een produkt gedekt door of geleverd onder bedoeld contract, kan in geen geval de prijs van het produkt of gedeelte van het produkt, dat aanleiding is tot een klacht, overschrijden.
6 Bevrijdende omstandigheden.
6.1 Het ontstaan van bevrijdende omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de verkoper als van de koper.
6.2 Als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals brand, inbeslagneming, embargo, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van partijen.
7 Betalingen.
7.1 De betalingen moeten binnen de dertig dagen na de datum van de factuur in Gavere verricht worden.
7.2 Alle laattijdigheid in de betaling brengt van rechtswege vanaf hun vervaldag en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest met zich mee ten belope van 18 % per jaar.
8 Uitdrukkelijk ontbindend beding.
Zo een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn doordat de verkoper hiertoe zijn wil te kennen geeft bij eenvoudig aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Daarenboven zal een schadevergoeding van 15 % van de prijs, met een minimum van 125€ verschuldigd zijn.
9 Geschillen.
In geval van betwisting is de rechtbank van Gent alleen bevoegd. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen er anders over beslist hebben.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.